Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine


TIPOLOGIJA ZGRADA


ZAKON O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (2/06)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (72/07)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (32/08)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (4/10)

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (13/10)

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (45/10)


ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (nacrt)

Ovim zakonom uređuju se: energetska efikasnost kao djelatnost od opšteg interesa u krajnjoj potrošnji, donošenje i sprovođenje planova za unapređenje energetske efikasnosti, mjere za poboljšanje energetske efikasnosti uključujući energetske usluge i energetske preglede, obaveze javnog sektora, obaveze velikih potrošača, prava potrošača u pogledu primjene mjera energetske efikasnosti, način finansiranja poboljšanja energetske efikasnosti i druga pitanja od značaja za energetsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine.

PRAVILNIK O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU OBJEKATA

("Službene novine Federacije BiH", broj 50/10)

Prilozi uz pravilnik


Formular certifikata u dwg formatu


Formular informacionog sistema


PRAVILNIK O USLOVIMA ZA LICA KOJA VRŠE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA

("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10, 59/11, 29/12)

SMJERNICE ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

(august 2009)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM SVOJSTVIMA SISTEMA VENTILACIJE, DJELIMIČNE KLIMATIZACIJE I KLIMATIZACIJE U GRAĐ.

("Službene novine Federacije BiH", broj 49/09)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM SVOJSTVIMA SISTEMA GRIJANJA I HLAĐENJA GRAĐEVINA

("Službene novine Federacije BiH", broj 49/09)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU OBJEKATA I RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE

("Službene novine Federacije BiH", broj 49/09)

DIREKTIVA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI (ENG)

(DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012)